صندوق رفاه دانشجویی - کد صفحه : 54

زمان ثبت نام وام شهريه دانشجويي نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96  از  26/ 01/ 1397  لغايت  20/ 02/ 1397 مي باشد .

مدارک لازم جهت ثبت نام وام شهريه  :

-      سه برگ تکميل شده ثبت نام ( برگه ها از وبسايت sana.ac.ir  دانلود شود ) 

دانلود فرم شماره 1

دانلود فرم شماره 2

دانلود فرم شماره 3

-      فتوکپي شناسنامه ضامن

-      فتو کپي کارت ملي ضامن

-      برگه سند تعهد محضري

-      فتوکپي حکم کارگزيني ضامن

-      فتوکپي فيش حقوقي ضامن

  *** ضامن بايدکارمند بخش دولتي باشد .

            *** ضمناً پرونده هايي که داراي نقص مدارک باشند تحويل گرفته نمي شوند .

 

جدول شيوه پرداخت بدهي براي دانش‌آموختگان 3/2/76 به بعد

 

سازمان

تاييد كننده

مدت اقساط

تاريخ شروع اقساط

وضعيت دانشجو يا دانش‌آموخته

-

طبق جدول اقساط پرداخت

9 ماه پس از پايان تحصيل

شرايط عمومي

-

طبق جدول اقساط پرداخت

9 ماه پس از پايان خدمت نظام وظيفه

شرايط عمومي

( مشمول نظام وظيفه )

معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه

2 برابر

شرايط عمومي

12 ماه پس از پايان تحصيل

روشندل

سازمان بهزيستي

2 برابر

شرايط عمومي

12 ماه پس از پايان تحصيل

ناتوان و كم‌توان جسمي

-

طبق جدول اقساط پرداخت

پس از پايان تحصيل در رشته دوم

( با احتساب مدت نظام وظيفه )

تحصيل در 2 رشته همزمان

-

طبق جدول اقساط پرداخت

از تاريخ انصراف از تحصيل

تحصيل در 2 رشته همزمان

 و انصراف‌ از رشته دوم

اداره تربيت بدني دانشگاه يا

اداره ‌كل وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

2 برابر

شرايط عمومي

12 ماه پس از پايان تحصيل

قهرمان ورزشي

اداره تربيت بدني دانشگاه يا

اداره‌ كل وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

2 برابر

شرايط عمومي

36 ماه پس از پايان تحصيل

قهرمان ورزشي

( مشمول نظام وظيفه )

گواهي عدم توان مالي از دانشگاه و تاييد صندوق رفاه دانشجويان

12 ماه

يك ماه پس از صدور دفترچه اقساط

انصرافي يا اخراجي

گواهي عدم توان مالي از دانشگاه و تاييد صندوق رفاه دانشجويان

12 ماه

يك ماه پس از پايان نظام وظيفه

انصرافي يا اخراجي

( مشمول نظام وظيفه‌ )

-

24 ماه

يك ماه پس از صدور دفترچه اقساط

انصرافي يا اخراجي

( آزاده ، جانباز، ازكارافتاده )

-

-

9 ماه پس از انصراف از تحصيل

انصراف از تحصيل در مقطع بالاتر

 با داشتن دفترچه اقساط

گواهي عدم توان مالي از دانشگاه و تاييد صندوق رفاه دانشجويان

3 برابر

شرايط عمومي

9 ماه پس از پايان تحصيل

دريافت وام موارد خاص

گواهي عدم توان مالي از دانشگاه و تاييد صندوق رفاه دانشجويان

3 برابر

شرايط عمومي

9 ماه پس از پايان نظام وظيفه

دريافت وام موارد خاص

( مشمول نظام وظيفه‌ )

ممتاز:

 دفتراستعدادهاي‌درخشان دانشگاه

نمونه:

معاونت دانشجويي و فرهنگی ‌دانشگاه

2 برابر

شرايط عمومي

12 ماه پس از پايان تحصيل

ممتاز و نمونه

ممتاز:

 دفتراستعدادهاي‌درخشان دانشگاه

نمونه:

معاونت دانشجويي و فرهنگی ‌دانشگاه

2 برابر

شرايط عمومي

36 ماه پس از پايان تحصيل

ممتاز و نمونه

( مشمول نظام وظيفه )

معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه

2 برابر

شرايط عمومي

18 ماه پس از پايان تحصيل

خسارت ديده در حوادث غیرمترقبه

معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه

2 برابر

شرايط عمومي

42 ماه پس از پايان تحصيل

خسارت ديده در حوادث غیرمترقبه

( مشمول نظام وظيفه )

- 50 ماه 9 ماه پس از پایان تحصیل دریافت وام شهریه موسسات غیرانتفاعی
- 50 ماه 9 ماه پس از پايان خدمت نظام وظيفه

دریافت وام شهریه موسسات غیرانتفاعی

( مشمول نظام وظيفه )

- - 12 ماه پس از پایان تحصیل

دریافت وام شهریه

 نوبت دوم

- - 12 ماه پس از پايان خدمت نظام وظيفه

دریافت وام شهریه

نوبت دوم

( مشمول نظام وظيفه )

- - 36 ماه پس از تاریخ شروع به  تحصیل

دریافت وام شهریه

 نوبت دوم

( انصرافي يا اخراجي در دوره کاردانی ،

 کارشناسی ناپیوسته ،

کارشناسی ارشد )

- - 60 ماه پس از تاریخ شروع به  تحصیل

دریافت وام شهریه

 نوبت دوم

( انصرافي يا اخراجي در دوره کارشناسی )

 
 


جدول اقساط پرداخت بدهي

 

مقدار هر قسط در ماه ( ريال )

مقدار بدهي ( ريال )

50/000

 كمتر از 500/000

60/000

تا 1/000/000

70/000

تا 1/500/000

80/000

تا 2/000/000

90/000

تا 2/500/000

10/000

تا 3/000/000

110/000

تا 3/500/000

120/000

تا 4/000/000

130/000

تا 4/500/000

140/000

تا 5/500/000

150/000

تا 6/000/000

 

 تذكر:

1- حداقل مدت اقساط يك سال و حداكثر  پنج سال خواهد بود. (60 قسط)

2-  مبلغ اقساط بدهی دانش آموختگان موسسات غیرانتفاعی - غیر دولتی در هر ماه معادل 2%

كل بدهي  مي‌باشد.