اخبار آموزش - کد صفحه : 180

 


کلاس فوق العاده درس شیمی2 استاد باقری روز چهارشنبه 8 خرداد 1398 از ساعت 10 الی 14 و در کلاس 107 برگزار می شود. ( تاریخ ویرایش خبر 1398/03/04)

کلاس درس شیمی عمومی استاد قنبری روز شنبه 4 خرداد 1398 برگزار نمی شود. ضمنا جلسه بعدی این درس ( آخرین جلسه )  روز چهارشنبه 8 خرداد 1398 از ساعت 9.30 الی 14 برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1398/03/04 )


کلیه کلاس های 8 صبح روز های شنبه 4 خرداد و چهارشنبه 8 خرداد 1398 از ساعت 9.30 آغاز خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1398/03/02 )

کلیه کلاس های 10 صبح روز های شنبه 4 خرداد و چهارشنبه 8 خرداد 1398 از ساعت 11 آغاز خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1398/03/02 )


 

آزمون پایان ترم  تئوری آزمایشگاه ایمونولوژِی ( ایمنی شناسی ) استاد حیدری روز پنجشنبه 2 خرداد 1398 از ساعت 10 برگزار می شود . ( تاریخ درج خبر 1398/03/01)


کلاس فوق العاده درس انگل شناسی مواد غذایی استاد گوهردهی روز شنبه 4 خرداد 1398 از ساعت 13 الی 16 و در کلاس 108 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1398/02/30)

کلاس فوق العاده درس سردخانه و انبار استاد شریفی مهر روز چهارشنبه 1 خرداد 1398 از ساعت 15 الی 17 و در کلاس 102 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1398/02/30)


کلاس درس ریاضی1 استاد عرب روز یکشنبه 29 اردیبهشت 1398 برگزار نمی شود. ضمنا جلسه بعدی این درس روز یکشنبه 5 خرداد 1398 و از ساعت 11 برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1398/02/29 )

کلاس درس جنین شناسی روز یکشنبه 29 اردیبهشت 1398 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 29 اردیبهشت 1398 )

کلاس درس تربیت بدنی آقایان روز جمعه 3 خرداد 1398 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 29 اردیبهشت 1398 )

کلاس درس بیوتکنولوژی میکروبی روز سه شنبه 31 اردیبهشت 1398 از ساعت 11 الی 14 و در کلاس 103 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 29 اردیبهشت 1398 )

کلاس درس بافت شناسی روز سه شنبه 31 اردیبهشت 1398 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 29 اردیبهشت 1398 )

آزمون پایان ترم آزمایشگاه شیمی2 استاد باقری روز شنبه 4 خرداد 1398 از ساعت 15 و در کلاس 109 برگزار می شود . ( تاریخ ویرایش خبر 1398/02/29)

کلاس درس آفات استاد کبیری روز چهارشنبه 1 خرداد 1398 از ساعت 14 الی 18 و در کلاس 103 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1398/02/29)

کلاس فوق العاده درس معادلات دیفرانسیل استاد تمیزکار روز چهارشنبه 8 خرداد 1398 از ساعت 9 الی 12 و در کلاس 103 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1398/02/29)

کلاس فوق العاده درس روانشناسی شناختی استاد فرجی روز شنبه 4 خرداد 1398 از ساعت 10 و در کلاس 107 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1398/02/29)


کلاس فوق العاده درس سم شناسی مواد غذایی استاد دهقان روز پنجشنبه 2 خرداد 1398 از ساعت 8 الی 10 و در کلاس 109 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1398/02/28)

کلاس فوق العاده درس بهداشت و صنایع غذایی ( گوشت ) استاد دهقان روز پنجشنبه 2 خرداد 1398 از ساعت 11 الی 13 و در کلاس 108 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1398/02/28)


آزمایشگاه درس زیست شناسی میکروبی استاد اسلامی فر روز چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398 برگزار نمی شود . ( تاریخ درج خبر 1398/02/25)

کلاس فوق العاده درس زیست شناسی میکروبی استاد اسلامی فر روز پنجشنبه  2 خرداد 1398 از ساعت 10 الی 12 و در کلاس 109 برگزار می شود . ( تاریخ درج خبر 1398/02/25)

آزمون تئوری پایان ترم آزمایشگاه درس فیزیولوژی جانوری استاد عموزاد روز شنبه 28 اردیبهشت 1398 از ساعت 9 و در کلاس 106 برگزار می شود . ( تاریخ درج خبر 1398/02/25)

کلاس فوق العاده درس فیزیولوژی جانوری استاد عموزاد روز شنبه 28 اردیبهشت 1398 از ساعت 9 الی 12 و در کلاس 106 برگزار می شود . ( تاریخ درج خبر 1398/02/25)


دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد از روز پنجشنبه 26 اردیبهشت و دانشجویان سایر مقاطع از روز شنبه 28 اردیبهشت 1398 جهت دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات پایان ترم نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97 به امور مالی مؤسسه مراجعه نمایند. (تاریخ درج خبر 1398/02/24 )

کلاس درس ژنتیک میکروارگانیسم روز سه شنبه 31 اردیبهشت 1398 برگزار نمی شود . ضمناً کلاس فوق العاده این درس روز پنجشنبه 26 اردیبهشت 1398 از ساعت 10 الی 12 در کلاس 110 برگزار می شود .( تاریخ درج خبر 1398/02/24)

کلاس درس زیست سلولی مولکولی2 ( زیست سلولی پیشرفته ) روز سه شنبه 31 اردیبهشت 1398 برگزار نمی شود .( تاریخ درج خبر 1398/02/24 )

کلاس درس زیست مولکولی ( زیست مولکولی پیشرفته ) روز یکشنبه 29 اردیبهشت 1398 برگزار نمی شود . ضمناً کلاس فوق العاده این درس روز شنبه 28 اردیبهشت 1398

از ساعت 13 الی 15 در کلاس 106

 

و از ساعت 15 الی 17 در کلاس 105 برگزار می شود .( تاریخ درج خبر 1398/02/24)

کلاس فوق العاده درس روانشناسی دین روز سه شنبه 31 اردیبهشت 1398 از ساعت 13 الی 16 و در کلاس 104 برگزار می شود . ( تاریخ درج خبر 1398/02/24)

کلاس تئوری درس عملیات کشاورزی روز یکشنبه 29 اردیبهشت 1398 از ساعت 12 الی 14 و در کلاس 110 برگزار می شود . ( تاریخ درج خبر 1398/02/24)


کلاس فوق العاده درس معادلات دیفرانسیل استاد تمیزکار روز دوشنبه 30 اردیبهشت 1398 از ساعت 10 الی 11.30 و در کلاس 105 برگزار می شود . ( تاریخ درج خبر 1398/02/23)

کلاس فوق العاده درس فیزیک1 روز دوشنبه 30 اردیبهشت 1398 از ساعت 11.15 الی 12.30 و در کلاس 106 برگزار می شود . ( تاریخ درج خبر 1398/02/23)

کلاس فوق العاده درس روانشناسی اجتماعی استاد محمودپور روز دوشنبه 30 اردیبهشت 1398 از ساعت 11.30 الی 13 و در کلاس 104 برگزار می شود . ( تاریخ درج خبر 1398/02/23)

آزمون میانترم درس عفونت ها و مسمومیت های مواد غذایی استاد کچبی روز یکشنبه 5 خرداد 1398 از ساعت 8 الی 10 و در کلاس 103 برگزار می شود.  ( تاریخ درج خبر 1398/02/23 )


آزمون پایان ترم تئوری آزمایشگاه درس شیمی آلی1 استاد علیزاده روز شنبه 28  اردیبهشت 1398 از ساعت 14 الی 15 و در کلاس 102 برگزار می شود .  ( تاریخ درج خبر 1398/02/21)

کلاس فوق العاده درس مبانی زیست روز شنبه 4 خرداد 1398 از ساعت 12 الی 13 و در کلاس 105 برگزار می شود . ( تاریخ درج خبر 1398/02/21)

کلاس فوق العاده درس ژنتیک جمعیت روزهای  دوشنبه 23 اردیبهشت و دوشنبه 30 اردیبهشت 1398 از ساعت 10 الی 11 و در کلاس 106 برگزار می شود . ( تاریخ درج خبر 1398/02/21)

کلاس فوق العاده درس شیمی عمومی استاد قنبری روز سه شنبه 31  اردیبهشت 1398 از ساعت 14 الی 15.30 در کلاس 106 و از ساعت 15.30 الی 17 در کلاس 110 برگزار می گردد. ( تاریخ درج خبر 1398/02/21)


کلاس درس فنون مشاوره استاد رسولی روز پنجشنبه 19 اردیبهشت 1398 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1398/02/18 )

کلاس درس روانشناسی کودکان استثنایی استاد رسولی روز پنجشنبه 19 اردیبهشت 1398 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1398/02/18 )

کلاس درس اصول روانشناسی بالینی استاد رسولی روز پنجشنبه 19 اردیبهشت 1398 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1398/02/18 )

کلاس عملی آزمایشگاه ژنتیک مولکولی استاد محمدپور از  روز شنبه 21 اردیبهشت به روز شنبه 28 اردیبهشت 1398 و ساعت 8.30 الی 16 منتقل شد . ( تاریخ ویرایش خبر 1398/02/18 )

آزمون عملی پایان ترم درس فناوری اطلاعات رشته بهداشت مواد غذایی روز سه شنبه 31 اردیبهشت 1398

گروه 1 از ساعت 10 الی 12

گروه 2 از ساعت 16.30 الی 18

در سایت مؤسسه برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1398/02/18)

کلاس درس شیمی2 استاد باقری ( گروه چهارشنبه ) از روز چهارشنبه 25  اردیبهشت 1398 بجای ساعت 11 از ساعت 10 الی 13 و در کلاس 107 برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1398/02/18 )

کلاس درس شیمی2 استاد باقری ( گروه شنبه ) از روز شنبه 21 اردیبهشت 1398 بجای ساعت 13 از ساعت 14 الی 17 برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1398/02/18 )

کلاس فوق العاده درس فیزیولوژی جانوری استاد عموزاد روز چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398 از ساعت 11 الی 13 و در کلاس 102 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1398/02/18)

کلاس درس بیوشیمی متابولیسم ( بیوشیمی2 ) استاد خنکدار روز پنجشنبه 19 اردیبهشت 1398 برگزار نمی شود.  ( تاریخ درج خبر 1398/02/18 )

کلاس فوق العاده درس سم شناسی مواد غذایی استاد دهقان روز پنجشنبه 19 اردیبهشت 1398 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1398/02/18)

کلاس فوق العاده درس بهداشت و صنایع غذایی ( گوشت ) استاد دهقان روز پنجشنبه 19 اردیبهشت 1398 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1398/02/18)


کلاس فوق العاده درس بیوتکنولوژی میکروبی استاد کچبی روز سه شنبه 24 اردیبهشت 1398 از ساعت 10 الی 12 و در کلاس 103 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1398/02/17)

کلاس فوق العاده درس کشت سلول استاد گرامی روز شنبه 21 اردیبهشت 1398 از ساعت 13 الی 17 و در کلاس 108 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1398/02/17)

کلاس فوق العاده درس مبانی زیست استاد گرامی روز شنبه 21 اردیبهشت 1398 از ساعت 8 الی 12 و در کلاس 108 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1398/02/17)

کلاس عملی آزمایشگاه ژنتیک2 استاد محمدپور روز چهارشنبه 25 اردیبهشت از ساعت 8.30 الی 16 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1398/02/17 )

 


آزمون پایان ترم آزمایشگاه درس شیمی آلی2 استاد علیزاده روز دوشنبه 30 اردیبهشت 1398 از ساعت 12 الی 13 و در کلاس 107 برگزار می شود .  ( تاریخ درج خبر 1398/02/16)


کلاس فوق العاده درس سم شناسی مواد غذایی استاد دهقان روز پنجشنبه 19 اردیبهشت 1398 از ساعت 8 الی 10 و در کلاس 109برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1398/02/15)

کلاس فوق العاده درس بهداشت و صنایع غذایی ( گوشت ) استاد دهقان روز پنجشنبه 19 اردیبهشت 1398 از ساعت 10 الی 14 و در کلاس 109برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1398/02/15)

کلاس فوق العاده درس عفونت ها و مسمومیت های مواد غذایی روز پنجشنبه 26 اردیبهشت 1398 از ساعت 8 الی 10 و نیز 13 الی 15 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1398/02/15)

کلاس درس مبانی زیست استاد گرامی روز دوشنبه 16 اردیبهشت 1398  برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1398/02/15 )

کلاس درس کشت سلول استاد گرامی روز دوشنبه 16 اردیبهشت 1398  برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1398/02/15 )


کلاس درس معرفت شناسی روز یکشنبه 15 اردیبهشت 1398  برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1398/02/14 )

کلاس درس فلسفه علم روانشناسی روز یکشنبه 15 اردیبهشت 1398  برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1398/02/14 )

کلاس تئوری آزمایشگاه درس ژنتیک2 ( ژنتیک مولکولی ) روز سه شنبه 17 اردیبهشت 1398 از ساعت 8 الی 10 و در کلاس شماره 107 برگزار می گردد. ضمناً جهت دریافت جزوه این درس به انتشارات پارسه مراجعه شود. ( حضور در کلاس تئوری الزامی می باشد ) ( تاریخ درج خبر 1398/02/14)

آزمون پایان ترم آزمایشگاه درس آناتومی  روز چهارشنبه 8 خرداد 1398 از ساعت 15 الی 17 و در کلاس 107 برگزار می شود .  ( تاریخ درج خبر 1398/02/14)

کلاس فوق العاده درس روانشناسی دین روز سه شنبه 24 اردیبهشت 1398 از ساعت 13 الی 16 و در کلاس 104 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1398/02/14)

کلاس و آزمایشگاه  درس شیمی آلی1 استاد علیزاده روز شنبه 14 اردیبهشت 1398  برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1398/02/14 )

کلاس درس اپیدمیولوژی ( مواد غذایی )  استاد خادملو روز شنبه 14 اردیبهشت 1398  برگزار نمی شود. همچنین این کلاس فوق العاده روز شنبه 21 اردیبهشت 1398 از ساعت 13 الی 17 و در کلاس 106 برگزار می شود . ( تاریخ درج خبر 1398/02/14 )


آزمایشگاه درس میکروبیولوژی1 استاد اسلامی فر روز چهارشنبه 11 اردیبهشت 1398  برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1398/02/11)


کلاس درس مدیریت مزرعه استاد شبرنگ روز سه شنبه 10 اردیبهشت 1398  برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1398/02/10 )


کلاس درس معادلات دیفرانسیل استاد تمیزکار روز دوشنبه 9 اردیبهشت 1398 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1398/02/09)


کلاس فوق العاده درس روانشناسی شناختی استاد فرجی روز یکشنبه 15 اردیبهشت 1398 از ساعت 15 الی 17 و در کلاس 110 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1398/02/08)

کلاس فوق العاده  درس بهداشت صنایع غذایی ( شیر ) استاد آزادبخت روز دوشنبه 16 اردیبهشت 1398 از ساعت 12 الی 14 و در کلاس 109 برگزارمی شود.  ( تاریخ درج خبر 1398/02/08 )

کلاس درس معادلات دیفرانسیل استاد تمیزکار روز دوشنبه 23 اردیبهشت 1398 بجای ساعت 12 از ساعت 10 الی 11.30 و در کلاس 105 برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1398/02/08 )

کلاس فوق العاده درس زبان خارجه استاد کریمپور روز یکشنبه 29 اردیبهشت 1398 از ساعت 13 الی 15 و در کلاس 109 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1398/02/08)

کلاس درس روانشناسی کار و مدیریت استاد افضلی روز یکشنبه 8 اردیبهشت  برگزار نمی شود. ضمناً کلاس فوق العاده این درس روز شنبه 14 اردیبهشت از ساعت 8 الی 10 و در کلاس 105 برگزار خواهد شد . ( تاریخ درج خبر 1398/02/08 )

کلاس درس دانش خانواده آقایان استاد محمودی روز دوشنبه 9 اردیبهشت 1398  از ساعت 15.30 و در کلاس 107 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1398/02/08 )

کلاس درس بیوشیمی ساختار ( بیوشیمی1 ) روز یکشنبه 8 اردیبهشت 1398 از ساعت 15 الی 19 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1398/02/08)

کلاس درس ژنتیک جمعیت روز دوشنبه 9 اردیبهشت و دوشنبه 16 اردیبهشت  برگزار نمی شود. ضمناً کلاس فوق العاده این درس متعاقباً اعلام خواهد شد . ( تاریخ درج خبر 1398/02/08 )


آزمایشگاه درس شیمی1 استاد قنبری روز شنبه 14 اردیبهشت 1398 از ساعت  11 الی  12.30 برگزار می شود. حضور در آزمایشگاه الزامی می باشد . ( تاریخ درج خبر 1398/02/07 )

کلاس درس روانشناسی صنعتی استاد رضایی راد روز شنبه 7 اردیبهشت 1398 برگزار نمی شود.  ( تاریخ درج خبر 1398/02/07 )

آزمون میان ترم درس فیزیولوژی اعصاب و غدد استاد خلیلی  روز شنبه 14 اردیبهشت 1398 از ساعت 12 الی 13 و در کلاس 106 برگزار می شود .  ( تاریخ درج خبر 1398/02/07)

کلاس فوق العاده درس روانشناسی فیزیولوژیک استاد خلیلی روز سه شنبه 10 اردیبهشت 1398 از ساعت 13.30 الی 14.30 و در کلاس 104 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1398/02/07)

 

آخرین جلسه کلاس درس بیوشیمی پیشرفته استاد خنکدار روز پنجشنبه 12 اردیبهشت 1398 از ساعت 8 الی 10 و در کلاس 110 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1398/02/07 )


کلاس فوق العاده درس سیتوژنتیک استاد گرامی روز پنجشنبه 5 اردیبهشت 1398 از ساعت 12 الی 14 و در کلاس 109 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1398/02/04)

آزمون میان ترم درس شیمی2 استاد باقری (گروه شنبه)  روز شنبه 7 اردیبهشت 1398 از ساعت 13 برگزار می شود .  ( تاریخ درج خبر 1398/02/04)


کلاس درس روانشناسی دین استاد طهماسبی روز سه شنبه 10 اردیبهشت 1398 از ساعت 14.30 الی 16 و در کلاس 104 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1398/02/03 )

کلاس فوق العاده درس روانشناسی کار و مدیریت استاد افضلی روز شنبه 7 اردیبهشت 1398 از ساعت 8 الی 10 و در کلاس 105 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1398/02/03)

کلاس فوق العاده درس اپیدمیولوژی روز شنبه 14 اردیبهشت 1398 از ساعت 13 الی 17 و در کلاس 106 برگزار می شود. ( تاریخ ویرایش خبر 1398/02/03)


آزمایشگاه درس شیمی2 استاد باقری روز شنبه 7 اردیبهشت 1398 برگزار نمی شود.  ( تاریخ درج خبر 1398/02/02 )

کلاس درس دانش خانواده آقایان روز دوشنبه 2 اردیبهشت 1398  برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1398/02/02 )

 

کلاس درس ریخت شناسی و رده بندی استاد بذرافشان روز دوشنبه 2 اردیبهشت 1398 برگزار نمی شود.  ( تاریخ درج خبر 1398/02/02 )

کلاس درس نماتودشناسی استاد بذرافشان روز دوشنبه 2 اردیبهشت 1398 برگزار نمی شود.  ( تاریخ درج خبر 1398/02/02 )


کلاس فوق العاده درس سردخانه و انبار استاد شریفی مهر روز پنجشنبه 29 فروردین 1398 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1398/01/29 )

کلاس فوق العاده  درس روانشناسی شناختی استاد فرجی روز شنبه 31 فروردین 1398 از ساعت 15 الی 17 و در کلاس 102 برگزارمی شود.  ( تاریخ درج خبر 1398/01/29 )


کلاس فوق العاده  درس بهداشت صنایع غذایی ( شیر ) استاد آزادبخت روز یکشنبه 8 اردیبهشت 1398 از ساعت 8 الی 10 و در کلاس 104 برگزارمی شود.  ( تاریخ ویرایش خبر 1398/01/28 )

کلاس درس بیوشیمی متابولیسم استاد خنکدار روز پنجشنبه 29 فروردین 1398 برگزار نمی شود.  ( تاریخ درج خبر 1398/01/28 )

کلاس درس بیوشیمی پیشرفته استاد خنکدار روز پنجشنبه 29 فروردین 1398 برگزار نمی شود.  ( تاریخ درج خبر 1398/01/28 )

آزمون میان ترم درس شیمی2 استاد باقری روز چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398 از ساعت 11 الی 12 و در کلاس 107 برگزار می شود .  ( تاریخ درج خبر 1398/01/28 )

آزمایشگاه درس بیوشیمی1 ( بیوشیمی ساختار)  روز پنجشنبه 29 فروردین 1398 برگزار نمی شود.  ( تاریخ درج خبر 1398/01/28 )


آزمون میان ترم درس بیوتکنولوژی میکروبی استاد کچبی روز سه شنبه 17 اردیبهشت 1398 از ساعت 12 الی 14 و در کلاس 107 برگزار می شود .  ( تاریخ درج خبر 1398/01/27 )

آزمون میان ترم و آزمایشگاه  درس ایمونولوژی روز پنجشنبه 29 فروردین 1398 برگزار نمی شود . ضمناً کلاس تئوری این درس در تاریخ ذکر شده برقرار می باشد. ( تاریخ درج خبر 1398/01/27 )

آزمون میان ترم درس عفونت ها و مسمومیت های مواد غذایی استاد کچبی روز یکشنبه 22 اردیبهشت 1398 از ساعت 8 الی 10 و در کلاس 103 برگزار می شود .  ( تاریخ درج خبر 1398/01/27 )

 

کلاس درس عفونت ها و مسمومیت های مواد غذایی استاد کچبی روز یکشنبه 8 اردیبهشت 1398 برگزار نمی شود.  ( تاریخ درج خبر 1398/01/27 )

کلاس درس کالبدشناسی2 استاد کچبی روز دوشنبه 2 اردیبهشت 1398 برگزار نمی شود.  ( تاریخ درج خبر 1398/01/27 )

کلاس درس بیوتکنولوژی میکروبی استاد کچبی روز سه شنبه 3 اردیبهشت و سه شنبه 10 اردیبهشت 1398 برگزار نمی شود.  ( تاریخ درج خبر 1398/01/27 )

کلاس تئوری درس پروژه استاد مؤمنی روز دوشنبه 2 اردیبهشت 1398 از ساعت 12 الی 13 و در کلاس 110 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1398/01/27 )

کلاس درس روانشناسی دین استاد طهماسبی روز سه شنبه 27 فروردین 1398 برگزار نمی شود.  ( تاریخ درج خبر 1398/01/27 )


 

کلاس فوق العاده درس مدیریت تضمین کیفیت استاد مهدی پور روز شنبه 7 اردیبهشت 1398 از ساعت 12 الی 14 و در کلاس 106 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1398/01/26)

کلاس درس زیست شناسی سلولی مولکولی2 استاد محمدپور روز سه شنبه 27 فروردین 1398  برگزار نمی شود. ضمناً برنامه کلاس فوق العاده این درس متعاقباً اعلام خواهد شد ( تاریخ درج خبر 1398/01/26 )

کلاس درس ژنتیک میکروارگانیسم استاد محمدپور روز سه شنبه 27 فروردین 1398  برگزار نمی شود. ضمناً برنامه کلاس فوق العاده این درس متعاقباً اعلام خواهد شد ( تاریخ درج خبر 1398/01/26 )


کلاس درس دانش خانواده آقایان روز دوشنبه 26 فروردین 1398  برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1398/01/25 )

کلاس درس مدیریت تضمین کیفیت استاد مهدی پور روز یکشنبه 25 فروردین 1398 برگزار نمی شود.  ( تاریخ درج خبر 1398/01/25 )


کلاس درس آزمون های روانشناختی2 استاد رسولی روز شنبه 24 فروردین 1398 برگزار نمی شود.  ( تاریخ درج خبر 1398/01/23 )

کلاس درس پژوهش ( انفرادی - عملی ) در روانشناسی استاد رسولی روز شنبه 24 فروردین 1398 برگزار نمی شود.  ( تاریخ درج خبر 1398/01/23 )


اولین جلسه عملی درس تربیت بدنی آقایان از روز جمعه 30 فروردین 1398 می باشد ( تاریخ درج خبر 1398/01/21 )

کلاس درس دانش خانواده بانوان روز دوشنبه 26 فروردین 1398 از ساعت 15.30 و در کلاس 107 برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1398/01/21 )


کلاس تئوری درس تربیت بدنی 1 و 2 بانوان روز چهارشنبه 21 فروردین 1398 از ساعت 15 الی 17 و در کلاس 107 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1398/01/20 )

کلاس تئوری درس تربیت بدنی 1 و 2 آقایان روز چهارشنبه 21 فروردین 1398 از ساعت 15 الی 17 و در کلاس 106 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1398/01/20 )

 

تاریخ برگزاری کلاس های عملی تربیت بدنی به شرح ذیل می باشد :

 

جمعه 1398/01/23

جمعه 1398/01/30 جمعه 1398/02/06 جمعه 1398/02/13 جمعه 1398/02/20 جمعه 1398/02/27 جمعه 1398/03/03

 

گروهبندی تربیت بدنی عملی  بانوان :

تربیت بدنی1 بانوان  گروه 1 جمعه ها  از ساعت 8 الی 9.30 مجموعه ورزشی داراب ساری سالن حجاب ( زمان گروهبندی روز چهارشنبه 21 فروردین 1398 از ساعت 15 الی 17 می باشد )

تربیت بدنی1 بانوان  گروه 2 جمعه ها  از ساعت 9.30 الی 11 مجموعه ورزشی داراب ساری سالن حجاب ( زمان گروهبندی روز چهارشنبه 21 فروردین 1398 از ساعت 15 الی 17 می باشد )

تربیت بدنی2 بانوان  گروه 1 جمعه ها از ساعت 11 الی 12.30 مجموعه ورزشی داراب ساری سالن حجاب ( زمان گروهبندی روز چهارشنبه 21 فروردین 1398 از ساعت 15 الی 17 می باشد )

تربیت بدنی2 بانوان  گروه 2 جمعه ها از ساعت 12.30 الی 14 مجموعه ورزشی داراب ساری سالن حجاب ( زمان گروهبندی روز چهارشنبه 21 فروردین 1398 از ساعت 15 الی 17 می باشد )

تربیت بدنی2 بانوان  گروه 3 جمعه ها از ساعت 14 الی 15.30 مجموعه ورزشی داراب ساری سالن حجاب ( زمان گروهبندی روز چهارشنبه 21 فروردین 1398 از ساعت 15 الی 17 می باشد )

گروهبندی تربیت بدنی عملی  آقایان :

تربیت بدنی1 آقایان  جمعه ها از ساعت 15.30 الی 17 مجموعه ورزشی داراب ساری سالن حجاب ( زمان گروهبندی روز چهارشنبه 21 فروردین 1398 از ساعت 15 الی 17 می باشد )

تربیت بدنی2 آقایان  جمعه ها از ساعت 17 الی 18.30 مجموعه ورزشی داراب ساری سالن حجاب ( زمان گروهبندی روز چهارشنبه 21 فروردین 1398 از ساعت 15 الی 17 می باشد )


کلاس فوق العاده درس معادلات دیفرانسیل استاد تمیزکار روز شنبه 31 فروردین 1398 از ساعت 10 الی 12 و در کلاس 109 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1398/01/19)

کلاس فوق العاده درس ریاضی2 ( گروه شنبه ) استاد افضلی روز شنبه 24 فروردین 1398 از ساعت 8 الی 13 و در کلاس 108 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1398/01/19)

کلاس فوق العاده درس آمار زیستی ( گروه شنبه ) استاد افضلی روز شنبه 24 فروردین 1398 از ساعت 13 الی 17 و در کلاس 108 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1398/01/19)

کلاس فوق العاده درس ریاضی2 ( گروه یکشنبه ) استاد افضلی روز یکشنبه 25 فروردین 1398 از ساعت 8 الی 13 و در کلاس 108 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1398/01/19)

کلاس فوق العاده درس آمار و احتمالات ( گروه یکشنبه ) استاد افضلی روز یکشنبه 25 فروردین 1398 از ساعت 13 الی 17 و در کلاس 108 برگزار می شود. ( تاریخ ویرایش خبر 1398/01/21)

 

تاریخ برگزاری کلاس های فوق العاده درس سردخانه و انبار استاد شریفی مهر به شرح ذیل می باشد :

1398/01/29 از ساعت 15 الی 17 کلاس 106
1398/02/12 از ساعت 15 الی 17 کلاس 106 1398/02/26 از ساعت 15 الی 17 کلاس 106 1398/03/09 از ساعت 15 الی 17 کلاس 106

 

کلاس درس اندیشه1 استاد شریعت نژاد روز دوشنبه 19 فروردین 1398 از ساعت 4 بعد از ظهر و در کلاس 108 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1398/01/19 )


کلاس درس سیتوشیمی استاد تفریحی روز پنجشنبه 29 فروردین 1398 از ساعت 11.30 الی 13 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1398/01/18 )

کلاس درس پژوهش ( انفرادی - عملی ) در روانشناسی روزهای شنبه از ساعت 14 الی 15 و در کلاس 105 برگزار می شود.  ( تاریخ درج خبر 1398/01/18 )


کلاس درس روانشناسی اجتماعی پیشرفته استاد محمودجانلو روز پنجشنبه 22  فروردین 1398 از ساعت 11 الی 13 و در کلاس 109 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1398/01/17 )

کلاس فوق العاده درس شیمی 1 استاد قنبری روزهای شنبه 24 و شنبه 31 فروردین 1398 از ساعت 10.30 الی 13 و در کلاس 106 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1398/01/17 )


کلیه کلاس های ریاضی و آمار استاد افضلی در روز های شنبه 17 و یکشنبه 18 فروردین 1398 برگزار نمی شود. ضمناً برنامه کلاس های فوق العاده این دروس متعاقباً اعلام خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1398/01/10 )


کلاس درس زیست فناوری غذایی استاد دهقان روز پنجشنبه 23 اسفند 1397 برگزار نمی  شود ( تاریخ درج خبر 1397/12/22 )

کلاس درس بهداشت و صنایع گوشت استاد دهقان روز پنجشنبه 23 اسفند 1397 برگزار نمی  شود ( تاریخ درج خبر 1397/12/22 )

کلاس درس سم شناسی مواد غذایی استاد دهقان روز پنجشنبه 23 اسفند 1397 برگزار نمی  شود ( تاریخ درج خبر 1397/12/22 )


کلاس درس روان شناسی جنسیت استاد سلیمان تبار روز سه شنبه 21 اسفند 1397 برگزار نمی  شود ( تاریخ درج خبر 1397/12/20 )


کلاس درس ژنتیک جمعیت استاد تقوایی روز دوشنبه 20 اسفند 1397 برگزار نمی  شود ( تاریخ درج خبر 1397/12/19 )


کلاس فوق العاده درس بیوتکنولوژی پزشکی استاد ابدالی روز یکشنبه 19 اسفند 1397 از ساعت 9 الی 11 و در کلاس 105 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1397/12/16 )


کلاس درس سیستم اطلاعات جغرافیایی استاد اکبری روز پنجشنبه 16 اسفند 1397 از ساعت 8 الی 9.30 و در کلاس 105 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1397/12/14 )

کلاس درس روان شناسی جنسیت استاد سلیمان تبار روز سه شنبه 14 اسفند 1397 برگزار نمی  شود ( تاریخ درج خبر 1397/12/14 )


کلاس درس اندیشه 1 استاد شریعت نژاد روز دوشنبه 13 اسفند 1397 برگزار نمی  شود ( تاریخ درج خبر 1397/12/13 )


کلاس درس کالبدگشایی استاد شریفی مهر روز یکشنبه 12 اسفند 1397 برگزار نمی  شود ( تاریخ درج خبر 1397/12/12 )

کلاس درس سردخانه و انبار استاد شریفی مهر روز یکشنبه 12 اسفند 1397 برگزار نمی  شود ( تاریخ درج خبر 1397/12/12 )

کلاس درس ژنتیک جمعیت روز دوشنبه 13 اسفند 1397 برگزار نمی  شود ( تاریخ درج خبر 1397/12/12 )


کلاس درس زبان تخصصی استاد محمدی روز دوشنبه 13 اسفند 1397 برگزار نمی  شود ( تاریخ درج خبر 1397/12/11 )

کلاس درس روان سنجی استاد نادری روز شنبه 11 اسفند 1397 برگزار نمی  شود ( تاریخ درج خبر 1397/12/11 )

کلاس درس روانشناسی تحولی 2 استاد نادری روز شنبه 11 اسفند 1397 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1397/12/11 )


کلاس درس شیمی 2 استاد باقری روز شنبه 11 اسفند 1397 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1397/12/09 )

کلاس درس شیمی 2 استاد باقری روز چهارشنبه 15 اسفند 1397 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1397/12/09 )


کلاس درس نظریه ها ی مشاوره و روان درمانی استاد رسولی روز پنجشنبه 16 اسفند 1397 از ساعت 11 الی 12.30 و در کلاس 110 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1397/12/08 )

کلاس درس اصول روانشناسی بالینی استاد رسولی روز پنجشنبه 16 اسفند 1397 از ساعت 11 الی 12.30 و در کلاس 110 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1397/12/08 )

کلاس درس میکروبیولوژی بیماری های عفونی استاد آهن جان روز چهارشنبه 15 اسفند 1397 از ساعت 16.30 الی 18 و در کلاس 102 برگزار می شود. ( تاریخ ویرایش خبر 1397/12/08 )

کلاس درس فیزیولوژی جانوری استاد عموزاد روز چهارشنبه 15 اسفند 1397 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1397/12/08 )

کلاس درس بیوشیمی بالینی استاد خنکدار روز چهارشنبه 8 اسفند 1397 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1397/12/08 )


کلاس درس شناخت پیش نیاز روز پنجشنبه 16 اسفند 1397 از ساعت 11.30 الی 13 و در کلاس 105 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1397/12/07 )

 


کلاس درس ژنتیک جمعیت روز دوشنبه 6 اسفند 1397 از ساعت 10 الی 13 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1397/12/05 )

کلاس درس اندیشه 1 استاد شریعت نژاد روز دوشنبه 6 اسفند 1397 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1397/12/05 )

کلاس درس تکامل استاد خدادادی روز دوشنبه 6 اسفند 1397 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1397/12/05 )

کلاس درس زیست میکروبی استاد اسلامی فر روزیکشنبه 5 اسفند 1397 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1397/12/05 )


تاریخ برگزاری کلاس رفع اشکال درس متون زیست ( زبان تخصصی ) به شرح ذیل می باشد :

1397/11/28 1397/12/05 1398/02/08 1398/02/15
1398/02/22 1398/02/29

ضمناً آزمون میانترم این درس روز یکشنبه 15 اردیبهشت 1398 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1397/12/05 )


کلاس درس فیزیولوژی اعصاب و غدد روز شنبه 11 اسفند 1397 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1397/12/05 )

کلاس درس روانشناسی فیزیولوژیک روز شنبه 11 اسفند 1397 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1397/12/05 )


 

کلاس درس باکتری شناسی عمومی استاد بابایی زاد ( شنبه ها از ساعت 18 الی 19 ) در زمان حذف و اضافه ارائه گردید. اولین جلسه این کلاس روز شنبه 4 اسفند 1397 برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1397/12/01 )

 

 

کلاس درس کشت سلول استاد گرامی ( دوشنبه ها از ساعت 8 الی 10 ) در زمان حذف و اضافه ارائه گردید. اولین جلسه این کلاس روز دوشنبه 6 اسفند 1397 برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1397/12/01 )

 

 

کلاس درس کالبدشناسی 2 استاد کچبی ( شنبه ها از ساعت 8 الی 10) در زمان حذف و اضافه ارائه گردید. اولین جلسه این کلاس روز شنبه 4 اسفند 1397 برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1397/12/01 )

 

 

کلاس درس فیزیولوژی استاد زائر ( دوشنبه ها از ساعت 8 الی 10 ) در زمان حذف و اضافه ارائه گردید. اولین جلسه این کلاس روز دوشنبه 13 اسفند 1397 برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1397/12/01 )

 

 

کلاس درس کالبد گشایی استاد شریفی مهر ( یکشنبه ها از ساعت 17 الی 18.30 ) در زمان حذف و اضافه ارائه گردید. اولین جلسه این کلاس روز یکشنبه 5 اسفند 1397 برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1397/12/01 )

 

 

کلاس درس ژنتیک میکروارگانیسم استاد محمدپور ( سه شنبه ها از ساعت 12 الی 14 ) در زمان حذف و اضافه ارائه گردید. اولین جلسه این کلاس روز سه شنبه 7 اسفند 1397 برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1397/12/01 )

 

 

کلاس درس بیوشیمی بالینی استاد خنکدار ( چهارشنبه ها از ساعت 11.30 الی 13 ) در زمان حذف و اضافه ارائه گردید. اولین جلسه این کلاس روز چهارشنبه 8 اسفند 1397 برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1397/12/01 )

 

کلاس درس سیتوشیمی استاد تفریحی ( پنجشنبه ها از ساعت 11.30 الی 13 ) در زمان حذف و اضافه ارائه گردید. اولین جلسه این کلاس متعاقباً اعلام خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1397/12/01 )


کلاس درس فناوری اطلاعات استاد افضلی روز سه شنبه 7 اسفند 1397 از ساعت 16.30 و در سایت مؤسسه برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1397/11/29 )


گروه جدید درس تفسیر موضوعی قرآن ( سه شنبه ها از ساعت 14 الی 16 ) در زمان حذف و اضافه ارائه گردید. ( تاریخ درج خبر 1397/11/28 )


 

آغاز حذف و اضافه از روز یکشنبه 28 بهمن 1397 ساعت 10 صبح و بصورت حضوری می باشد.

 


 

شروع کلاس های مقطع کارشناسی ارشد از روز چهارشنبه 24 بهمن 1397 می باشد.

 


کلاس درس بیوانفورماتیک استاد مجیدیان  مقطع کارشناسی ارشد روز چهارشنبه 24 بهمن 1397 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1397/11/24 )


کلاس درس قارچ شناسی استاد مهدی علمدارلو روز دوشنبه 29 بهمن 1397 برگزار نمی شود . ( تاریخ درج خبر 1397/11/16 )

کلاس درس کشت سلول استاد شکرزاده روز پنجشنبه 25 بهمن 1397 برگزار نمی شود . ضمناً اولین جلسه این درس روز پنجشنبه 9 اسفند 1397 می باشد. ( تاریخ درج خبر 1397/11/16 )

کلاس درس روش پژوهش استاد شکرزاده روز پنجشنبه 25 بهمن 1397 برگزار نمی شود . ضمناً اولین جلسه این درس روز پنجشنبه 9 اسفند 1397 می باشد.( تاریخ درج خبر 1397/11/16 )


 

برنامه تشکیل کلاس های یک هفته درمیان مؤسسه در نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97 :

 

نام درس + استاد جلسه اول
جلسه دوم جلسه سوم
جلسه چهارم جلسه پنجم جلسه ششم جلسه هفتم جلسه هشتم توضیحات
سیستم اطلاعات جغرافیایی - استاد اکبری 1397/11/24 1397/12/08 1397/12/22 1398/01/28 1398/02/11 1398/02/25 1398/03/08
   
طراحی سیستم آبیاری - استاد اکبری 1397/12/01 1397/12/15 1398/01/21 1398/02/04 1398/02/18 1398/03/01      
ریاضی 2 ( گروه 2 ) - استاد افضلی 1397/12/04 1397/12/18 1398/01/17 1398/01/31 1398/02/14 1398/02/28 1398/03/11    
آمار زیستی - استاد افضلی 1397/12/04 1397/12/18 1398/01/17 1398/01/31 1398/02/14 1398/02/28 1398/03/11    
فناوری اطلاعات - استاد افضلی 1397/11/27 1397/12/11 1397/12/25 1398/01/24 1398/02/07 1398/02/21 1398/03/04    
ریاضی 2 ( گروه 1 ) - استاد افضلی 1397/12/05 1397/12/19 1398/01/18 1398/02/15 1398/02/29 1398/03/12      
آمار و احتمالات - استاد افضلی 1397/12/05 1397/12/19 1398/01/18 1398/02/15 1398/02/29 1398/03/12      
روانشناسی کار و مدیریت - استاد افضلی 1397/12/05 1397/12/19 1398/01/18 1398/02/15 1398/02/29 1398/03/12      
برنامه نویسی - استاد تمیزکار 1397/11/28
1397/12/12 1397/12/26 1398/01/25 1398/02/08 1398/02/22      
روان شناسی کار و مدیریت - استاد حقیان 1397/11/28 1397/12/12 1397/12/26 1398/01/25 1398/02/08 1398/02/22      
کشت سلول - استاد شکرزاده 1397/11/25
1397/12/09 1397/12/23 1398/01/29 1398/02/12 1398/02/26 1398/03/09    
روش پژوهش - استاد شکرزاده 1397/11/25 1397/12/09 1397/12/23 1398/01/29 1398/02/12 1398/02/26 1398/03/09    
مدیریت گلخانه - استاد تاج ور 1397/11/25 1397/12/09 1397/12/23 1398/01/29 1398/02/12 1398/02/26 1398/03/09    
طراحی فضای سبز - استاد تاج ور 1397/11/25 1397/12/09 1397/12/23 1398/01/29 1398/02/12 1398/02/26 1398/03/09    
بیوتکنولوژی گیاهی - استاد گرامی 1397/11/25 1397/12/09 1397/12/23 1398/01/29 1398/02/12 1398/02/26 1398/03/09    
فیزیولوژی گیاهان دارویی - دکتر گرامی 1397/11/25 1397/12/09 1397/12/23 1398/01/29 1398/02/12 1398/02/26 1398/03/09    
ژنتیک سرطان - استاد محمدپور
1397/11/25 1397/12/09 1397/12/23 1398/01/29 1398/02/12 1398/02/26 1398/03/09    
زیست فناوری غذایی - استاد دهقان 1397/11/25 1397/12/09 1397/12/23 1398/01/29 1398/02/12 1398/02/26 1398/03/09    
سم شناسی مواد غذایی - استاد دهقان 1397/11/25 1397/12/09 1397/12/23 1398/01/29 1398/02/12 1398/02/26 1398/03/09    
بهداشت و صنایع غذایی ( گوشت ) - استاد دهقان
1397/11/25 1397/12/09 1397/12/23 1398/01/29 1398/02/12 1398/02/26 1398/03/09    
ژنتیک انسانی - استاد حیدری 1397/12/02 1397/12/16
1398/01/22 1398/02/05 1398/02/19 1398/03/02      
ایمنوژنتیک - استاد محمدپور 1397/12/02 1397/12/16 1398/01/22 1398/02/05 1398/02/19 1398/03/02      
طراحی منظر جاده ها - استاد آزادبخت 1397/12/02 1397/12/16 1398/01/22 1398/02/05 1398/02/19 1398/03/02      
برنامه ریزی تفرجگاه ها - استاد میکائیلی 1397/12/02 1397/12/16 1398/01/22 1398/02/05 1398/02/19 1398/03/02      
روش استخراج - استاد جمشیدی
1397/12/02 1397/12/16 1398/01/22 1398/02/05 1398/02/19 1398/03/02      
اصلاح گیاهان دارویی - استاد اکبرپور 1397/12/02 1397/12/16 1398/01/22 1398/02/05 1398/02/19 1398/03/02      
روش ها در زیست فناوری - استاد شکرزاده 1397/12/02 1397/12/16 1398/01/22 1398/02/05 1398/02/19 1398/03/02